Jonas Edrian Sumampouw

Jonas Edrian Sumampouw

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


jsumampouw@hotmail.com
(0431) 857157
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Associated With Mothers’Health Seeking Behaviour For Treatmentof Childhood Diarrhoeal Disease In Indonesia.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :