Jhabindra Prasad Pandey

Jhabindra Prasad Pandey

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2549

ข้อมูลติดต่อ


pandey_jhabindra@yahoo.com
-
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Early Breastfeeding Practices Affecting Infant Mortality In Nepal
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :