เจตพล แสงกล้า

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคม (หลักสูตรไทย)
ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลติดต่อ


jettapon.san@mahidol.ac.th
-
6636766 PRPR/D