Jegatheswaran Sandrasekeram

Jegatheswaran Sandrasekeram

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Sri Lanka

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Proximate Determinants Of Fertility In Sri Lanka : An Analysis Of Bongaarts’ Model
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :