Irmiyanti Kusumastuti

Irmiyanti Kusumastuti

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553

ข้อมูลติดต่อ


de_matuti@yahoo.co.id ,irmiyantikusumastuti@gmail.com
852870855599
Indonesia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Association Between Knowledge, Attitudes And Sexual Practices Among Unmarried Indonesian Young Adults: A Study From Indonesia Young Adult Health Survey (Iyarhs) 2007
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :