Harihur Bahadur Pradhan

Harihur Bahadur Pradhan

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคมด้านการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 35)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2536

ข้อมูลติดต่อ


-
-
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : A study on the determinants of fertility in Nepal
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :