Gandolgor Ulziinorov

Gandolgor Ulziinorov

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2552

ข้อมูลติดต่อ


u_gandolger9@yahoo.com
(976-11)-245261,976-99-868866
Mongolia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Relationship Between Menopause Symptoms And The Quality Of Life Of Women In Ulaabaatar City, Mongolia
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :