Eraj Anvarovich Ghiyosov

Eraj Anvarovich Ghiyosov

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2550

ข้อมูลติดต่อ


eraj78@rambler.ru, eradu@yandex.ru
21-72-91
Tajikistan

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Payment For Healthcare In Post-Soviet Kazakhstan
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :