Durga Prasad Khatiwada

Durga Prasad Khatiwada

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


durga36@hotmail.com
475727
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Consequences Of Child Mortality On Subsequent Fertility In Nepal.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :