David O. Ajagum

David O. Ajagum

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและสังคมด้านการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 35)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2536

ข้อมูลติดต่อ


dajagun@yahoo.com
-
Nigeria

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Women’s status and fertility in Nigeria
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :