Damdouane Khoungvichit

Damdouane Khoungvichit

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


damdouanek@yahoo.com
(856) 21 413631
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Contraceptive Use Among Married Women In Reproductive Age In Lao Pdr.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :