Chogdon Erdenechimeg

Chogdon Erdenechimeg

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2547

ข้อมูลติดต่อ


echimeg789@yahoo.com
976-11-342270
Mongolia

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Knowledge Of Population And Development: Training Needs Among The Public Servants In Mongolia
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :