Chansouk Chanthapadith

Chansouk Chanthapadith

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2542

ข้อมูลติดต่อ


MCHI@pan.laos.net.la
85621214037-8
Laos

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Change Of Sexual Risk Behavior Of Bar Girls As Related To Hiv/Aids In Vientiane,Lao P.D.R.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :