Chandrika Subasinghe

Chandrika Subasinghe

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2541

ข้อมูลติดต่อ


priyant@sri.lanka.net
583084
Sri Lanka

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Determinants Of Knowledge On Reproductive And Sexual Health Matters Among Srilankan Youth.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :