Bina Gubhaju

Bina Gubhaju

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2543

ข้อมูลติดต่อ


gubhaju@un.org , bgubhaju@hotmail.com
662-288-1589
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Women’S Status Household Structure And The Utilization Of Maternal Health Services In Nepal.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :