Bharat Raj Sharma

Bharat Raj Sharma

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2545

ข้อมูลติดต่อ


env@stat.wlink.com.np , brs_sharma@hotmail.com
977-1-245913
Nepal

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Factors Affecting Utilizationof Antenatal Care Servicesin Nepal.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :