Akankunda Bwesigye Denis

Akankunda Bwesigye Denis

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและอนามัยเจริญพันธุ์ (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 40-59)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2548

ข้อมูลติดต่อ


bdaks@yahoo.com
-
Uganda

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : The Practice Of Abc In The Prevention Of Hiv/Aids:Case Study Of Uganda
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :