A.M. Abu Taleb Hossain

A.M. Abu Taleb Hossain

สังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยประชากรและการวางแผนครอบครัว (หลักสูตรนานาชาติ) (รหัสนักศึกษา 31-34, 36-38)
สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2533

ข้อมูลติดต่อ


-
235420
Bangladesh

วิทยานิพนธ์


หัวข้อวิทยานิพันธ์ : Trends And Patterns Of Contraceptive Practice In Matlab Sub-District, Bangladesh
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก :
ที่ปรึกษาร่วม :
External :