Tri-country Migration Study Thailand Component

Tri-country Migration Study Thailand Component

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: บุญเลิศ เลียวประไพ


นักวิจัย: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์: