ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ

อรรถกร สมแวง; ดุสิตาพึ่งสำราญ; สุรีย์พรพันพึ่ง; นิพนธ์ดาราวุฒิมาประกรณ์; พงษ์ศักดิ์สกุลทักษิณ. (2023) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้มีความหลากหลายทางเพศ. วารสารโรคเอดส์, 35(2), 86-100. DOI: https://doi.org/10.14456/taj.2023.8