การพัฒนาที่ยั่งยืน : การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยงานวิจัย

การพัฒนาที่ยั่งยืน : การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยงานวิจัย

Author(s): ภาสกร บุญคุ้ม, รัตนา ด้วยดี
Publisher Name: วารสารวิชาการ ปขมท.
Published Year: 2022