Recent Migrants in the Bangkok Metropolis :  The Adjustment, Integration and Assimilation of Migrants

Recent Migrants in the Bangkok Metropolis : The Adjustment, Integration and Assimilation of Migrants

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: บุญเลิศ เลียวประไพ

วัตถุประสงค์: