Quality of Life of International Return Migration Worker  in Thailand

Quality of Life of International Return Migration Worker in Thailand

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต


นักวิจัย: สุรีย์พร พันพึ่ง

วัตถุประสงค์: