โครงการสำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ  และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด  (มหาชน) (รอบที่ 2)

โครงการสำรวจความสุข ความผูกพัน ความพึงพอใจ และสมดุลชีวิตกับการทำงานของบุคลากร บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) (รอบที่ 2)

หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง
ระยะเวลา: พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567