จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเม้นท์ แอนด์  ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER :  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการบริษัท แอนิมัล ซัพพลีเม้นท์ แอนด์ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง
ระยะเวลา: ตุลาคม 2566 – พฤศจิกายน 2566