จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด  (มหาชน) โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER :  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการบริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: จรัมพร โห้ลำยอง
ระยะเวลา: ตุลาคม 2566 – ตุลาคม 2566