โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยทุกครัวเรือน

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อสุขภาวะเด็กปฐมวัยทุกครัวเรือน

หัวหน้าโครงการ: กนกวรรณ ธราวรรณ
ระยะเวลา: มีนาคม 2567 – เมษายน 2568

วัตถุประสงค์

  1. กำหนดภาระงานให้ อสม เยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยทุกครัว เรือนทั่ว ประเทศ
  2. กำหนดภาระงานให้ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการเป็น “พี่เลี้ยง” ให้แก่ อสม ที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  3. อบรมและรับรองวิชาชีพของครูการศึกษาพิเศษให้มี ความรู้และทักษะในการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้เฉกเช่นนักกิจกรรมบำบัด

ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพิ่มกลุ่มประชากรเด็กปฐมวัยใน Smart อสม เพื่อกำหนดภาระงานให้ อสม เยี่ยมบ้านเด็กปฐมวัยทุกครัวเรือนทั่วประเทศ
  2. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขประจำ อบต และเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่ “พี่เลี้ยง” ให้แก่ อสม ในเขตพื้นที่ของตน
  3. ครูการศึกษาพิเศษสามารถปฏิบัติ หน้าที่กระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย (เด็กกลุ่มสีแดง) ร่วมกับผู้ปกครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ