โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารงานวิจัย ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวหน้าโครงการ: สมปรารถนา นามขาน
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2567 – กุมภาพันธ์ 2568