โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

โครงการสังเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานสำคัญของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย

หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
นักวิจัย: เฉลิมพล แจ่มจันทร์, นุชราภรณ์ เลี่ยงรื่นรมณ์, ประทีป นัยนา
ระยะเวลา: ธันวาคม 2566 – กันยายน 2567