โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพในประเทศไทย

โครงการวิจัยด้านอาหารและโภชนาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางอาหารที่ดีต่อสุขภาพในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
นักวิจัย: จงจิตต์ ฤทธิรงค์ พจนา หันจางสิทธิ์ วีรภาคย์ ซำศิริพงษ์
ระยะเวลา: เมษายน 2567 – พฤศจิกายน 2568

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ระบบอาหารของท้องถิ่นในประเทศไทย
 2. เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร และความรอบรู้ด้านอาหารในประชากรคนพิการของประเทศไทย
 3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทํามาตรฐานกลางการผลิตและให้บริการอาหารสตรีทฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพและการนํามาตรฐานไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
 4. เพื่อคาดประมาณผลของการดําเนินมาตรการจัดเก็บภาษีตามปริมาณโซเดียม
 5. เพื่อสื่อสารข้อค้นพบงานวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณะ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สถานการณ์ระบบอาหารของท้องถิ่นใน 4 พื้นที่จาก 4 ภาคของประเทศไทย
 2. สสส. และหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ความรอบรู้ด้านอาหาร ปัจจัยสิ่งแวดล?อมที่เกี่ยวข้องของคนพิการในประเทศไทย
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แนวทางการผลิตและให้บริการอาหารสตรีทฟู้ดที่ดีต่อสุขภาพของประเทศไทย
 4. คาดประมาณผลของการดําเนินมาตรการจัดเก็บภาษีตามปริมาณโซเดียมในประเทศไทย
 5. เผยแพร่ผลการศึกษา ข้อค้นพบสําคัญ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ให้แผนอาหารฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนําไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนงานต่อไป /และะเข้าร่วมกิจกรรมของภาคีและแผนอาหารฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลโครงการฯ และรับฟังข้อเสนอแนะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการฯ/สนับสนุนงานสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมวิจัยใน 4 หัวข้อนี้ กับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ