โครงการ การศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

โครงการ การศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: Dyah Anantalia Widyastari
ระยะเวลา: ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567