จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย    โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER :  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

จ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: สิงหาคม 2566 – พฤศจิกายน 2566