สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท ฟิลโทรน่า จำกัด  โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER :  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท ฟิลโทรน่า จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – กรกฎาคม 2566