สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ  ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER :  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการองค์กรสุขภาวะภาคเหนือตอนล่าง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER : ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – ตุลาคม 2566