สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท  ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ :  การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER:  ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการให้บริการทางวิชาการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โครงการให้บริการทางวิชาการ : การสร้างเสริมองค์กรแห่งความสุขด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER: ศูนย์วิจัยความสุขคนทำงานแห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566