สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ โครงการ “สร้างสุขภาวะในตำรวจพลร่มอย่างยั่งยืน” กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

สัญญาโครงการให้บริการทางวิชาการ โครงการ “สร้างสุขภาวะในตำรวจพลร่มอย่างยั่งยืน” กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

หัวหน้าโครงการ: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
ระยะเวลา: เมษายน 2566