โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โครงการผลิตสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่งานระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ระยะเวลา: กรกฎาคม 2566 – ธันวาคม 2566