โครงการ การบูรณาการเรียนการสอน Healthy School  และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  (Non-communicable diseases)

โครงการ การบูรณาการเรียนการสอน Healthy School และปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-communicable diseases)

หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ 2566 – มีนาคม 2567