โครงการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมโภชนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในต่างประเทศ

โครงการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมโภชนาการ และการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยในต่างประเทศ

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ระยะเวลา: กุมภาพันธ์ – เมษายน 2566