โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวหน้าโครงการ: ภูเบศร์ สมุทรจักร
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – พฤศจิกายน 2566