โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) พ.ศ. 2566

โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) พ.ศ. 2566

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลา: กรกฎาคม 2566 – มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์

  1. พัฒนาองค์ความรู้ผ่านกระบวนการวิจัยและงานวิชาการในลักษณะต่างๆ ที่มีคุณภาพและ มาตรฐานในระดับสูง เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะของประชากรไทยของ สสส. และภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ชุดข้อมูล ชุดความรู้ และเครืองมือ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน งานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้านกิจกรรมทางกาย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทั้งในแง่นโยบาย วิชาการ และการสร้างการรับรู้ในสังคม
  3. พัฒนากลไกในการสนับสนุนและเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคีที่ทำงานด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อันจะสนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการส่งเสริม กิจกรรมทางกายของประชากรไทยในมิติต่างๆ ใพ้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้าหมายที่คาดหวัง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. องค์ความรู้จากกระบวนการวิจัยและงานวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสูง เพื่อนำองค์ความรู้ไปสนับสนุนนโยบาย ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาวะของประชากรไทย ของ สสส. และภาคีเชิงยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ระบบฐานข้อมูล สารสนเทศ ชุดข้อมูล ชุดความรู้ และเครื่องมือ ที่ สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และเผย แพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้านกิจกรรมทางกายเพื่อให้เกิดการใช้ ประโยชน์ทั้งในแง่นโยบาย วิชาการ และการสร้างการรับรู้ในสังคม
  3. มีกลไกในการสนับสนุนและเชื่อมประสานการทำงานระหว่างภาคีที่ ทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายทั้งในระดับชาติและ นานาชาติ ที่สนับสนุนกระบวนการทำงานด้านการส่งเสริมกิจกรร! ทางกายของประชากรไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามเป้า หมายที่กำหนดไว้