โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอาหารเพื่อสุขภาวะ

โครงการสำรวจติดตามพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ เพื่อใช้ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการอาหารเพื่อสุขภาวะ

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
นักวิจัย: ณัฐจิรา ทองเจริญชูพงศ์, สาสินี เทพสุวรรณ
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – เมษายน 2567

วัตถุประสงค์

 1. สำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ ปี2566 (รอบที่ 4)
 2. สำรวจการรับรู้ของคนไทยต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน และความรู้เกี่ยวกับการบริโภคนํ้าตาล และฉลากทางเลือกสุขภาพ
 3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีรสหวานของคนไทย ในปี 2561 2562 2563 และ 2566
 4. วิเคราะห์สาเหตุของการเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ, การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องดื่ม เช่น ราคา ขนาด และรสชาติของผลิตภัณฑ์ และการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการเก็บภาษีสรรพสามิต แต่ละกลุ่มอายุ
 5. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและส่งเสริมเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ พร้อมทั้งสื่อสารข้อ เสนอแนะๆ สู่หน่วยงานผู้กำหนดนโยบายเพื่อพิจารณา

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ
 2. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านต่อการออกมาตรการเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรวหวาน ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลและฉลากทางเลือกสุขภาพ
 3. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคเครื่องดื่ม
 4. ประชาชนมีความรอบรู้ด้านการบริโภคเครื่องดื่มที่มีรสหวานและเครื่องดื่มที่ได้ฉลากทางเลือกสุขภาพ, การรับรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเครื่องดื่ม และการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการการเก็บภาษีสรรพสามิต แต่ละกลุ่มอายุ
 5. เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ส่งเสริมการบริโภคอาหารเพื่อสุข ภาวะ เช่น สื่อสารข้อมูลสำรวจในเวทีประชุมผู้กำหนดนโยบาย จัดทำบทความกึ่งวิชาการเผยแพร่บนช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ และอื่นๆ