โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

โครงการวิจัยระบบการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะตลอดห่วงโซ่ และมาตรการลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของคนไทย

หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์ยา พูลเกิด
ระยะเวลา: เมษายน 2566 – พฤศจิกายน 2567
นักวิจัย: สรัญญา สุจริตพงศ์, จงจิตต์ ฤทธิรงค์, พจนา หันจางสิทธิ์, มนสิการ กาญจนะจิตรา, นงนุช จินดารัตนาภรณ์, ประทีป นัยนา, จารุวรรณ จารุภูมิ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อวิเคราะห์วิธีปฏิบัติจัดชื้อจัดจ้างโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเพื่อเชื่อมโยงระบบอาหารชุมชน
 2. เพื่อวิเคราะห์ความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารด้วยกลไกตลาดเขียว
 3. เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในประชากรไทย
 4. เพื่อวิเคราะห์มาตรการเพิ่มพฤติกรรมการบริโภคผัก ผลไม้ในกลุ่มเยาวชนไทย โดยใช้แนวคิดเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 5. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบและติดตามการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ดีต่อสุขภาพต่อเด็กไทย
 6. เพื่อติดตามและประเมินการดำเนินงานในวัตถุประสงค์ 1-5 และสื่อสารและสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของประชากรไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. วิธีปฏิบัติและโครงสร้างสำหรับ การจัดชื้อจัดจ้างของโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนในปัจจุบัน ที่สามารถเชื่อมโยงการใช้ผลิตวัตถุดิบจากระบบอาหารชุมชน
 2. ความเป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานอาหารที่มีตลาดเขียวเป็นกลไกในการรับผลผลิตจากเกษตรกรและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภค รวมทั้งความคาดหวังและการตอบสนองที่ได้รับจากการเข้าร่วมตลาดเขียวของเกษตรกรและผู้ขาย
 3. ความคุ้มค่าของมาตรการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ในประชากรไทย
 4. เพิ่มการบริโภคผักและผลไม้โดยใช้แนวคิด เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
 5. นำเสนอผลกระทบของการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่มีต่อเด็กและจัดทำข้อมูลพื้นฐาน (baseline data) ให้แก่ผู้กำหนดนโยบาย ทางด้านการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มในดำเนินการควบคุมการตลาดอาหารและเครื่องดื่มฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
 6. เพื่อให้เกิดการติดตามความก้าวหน้าของทุก โครงการย่อย 1-5 เพื่อเกิดความเชื่อมโยงของงานวิจัยกับกระบวนการนโยบายและการทำงานของสสส.และภาคี โดยงานวิจัยแต่ละเรื่องจะช่วยผลิตข้อมูลให้สสส.ได้นำไปใช้ประกอบการขับเคลื่อนงานด้านอาหารและโภชนาการให้มีประสิทธิภาพในลำดับต่อไป
 7. เพื่อสื่อสารและสนับสนุนข้อมูลวิชาการ เพื่อใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพและลดการเข้าถึงอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพของประชากรไทย