โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย  ตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School  Approach)

โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach)

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2566 – เมษายน 2567

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนากลไกความร่วมมือในการบูรณาการชุดความรู้เครื่องมือ นวัตกรรม ผ่านแพลตฟอร์ม สำหรับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนแบบองค์รวม (Whole-of-School Approach to Physical Activity: WoSPA) อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. เพื่อตอบรับการดำเนินงานของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย (พ.ศ.2566 – 2573) โดยใช้กลไกการดำเนินงานของการเชื่อมประสานภาคีเครือข่ายด้านกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เกิดกลไกเชื่อมประสานกับกลุ่มภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ ที่สามารถกระตุ้นการดำเนินนโยบายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย
  2. เกิดการผลักดันนโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนในพื้นที่ต้นแบบหรือการผลักดัน ต้นทุนทางสุขภาพของภาคีเครือข่ายให้สามารถติดตามและประเมินผลได้
  3. เกิดแนวทางในการดำเนินงาน (Road Map) ที่สามารถชี้แนะช่องว่างของการดำเนินงานด้านกิจกรรมทางกาย ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อการออกแบบและประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายต่อไปได้
  4. เกิดเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ตามแนวคิด whole-of-school approach
  5. เกิดการขับเคลื่อนแผนการล่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย (พ.ศ. 2566 – 2573) ไปใช้จริงตามบริบทประเทศไทย