โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2566)

โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทย (รอบการสำรวจปี 2566)

หัวหน้าโครงการ: ปิยวัฒน์ เกตุวงศา
นักวิจัย: ชุติมา อยู่สมบูรณ์
ระยะเวลา: เมษายน 2566 – มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสำรวจพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยในปี 2566 และสำรวจข้อมูลมหกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายบางกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของกรรมการกำกับทิศฯ ให้ทราบถึงข้อมูลกิจกรรมทางกายของประชากรไทยทั้ง ในลักษณะแนวโน้มและรายปี
  2. เพื่อต่อยอดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังติดตามพฤติกรรมด้านกิจ กรรมทางกายของประชากรไทยให้มีความต่อเนื่องและใช้ประโยชน์ได้ และรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมกิจกรรมทางกายที่ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมด้านกิจกรรมทางกายของประชากรไทยระหว่างปี พ.ศ.2555-2566
  3. เพื่อพัฒนาสารสนเทศจากข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยในประเด็น ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การสื่อสารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และใข้ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายของ สสส. และแผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกายประเทศไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การสำรวจข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยระหว่างปี 2555-2565 และรวบรวมข้อมูลมหกรรมส่งเสริมสุขภาพด้านกิจกรรมทางกายบางกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของกรรมการกำกับทิศฯ รวมถึงองค์ความรู้ กระบวนการ วิธีการ เครื่องมือ/แบบสำรวจ และวิธีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลในรูปแบบออนไลน์
  2. ฐานข้อมูลด้านกิจกรรมทางกายของคนไทยระหว่างปี 2555-2565 และข้อมูลมหกรรมส่งเสริมสุข ภาพด้านกิจกรรมทางกายบางกิจกรรมตามข้อ เสนอแนะของกรรมการกำกับทิศฯ ที่สามารถสะท้อนตัวชี้วัด ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทยนำไปสู่การออกแบบนโยบายด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเหลื่อลํ้าให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเท่าเทียม
  3. การรับรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนทั่วไปผ่านทางการสื่อสารชุดข้อมูล และสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศการมีกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนไทย เพื่อใช้สำหรับแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนการส่งเสริมกิจ สู่การดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน