โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

โครงการศูนย์วิชาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ: นุชราภรณ์ เลี้ยงรื่นรมย์
ผู้ร่วมวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, จรัมพร โห้ลำยอง, วรรณี หุตะแพทย์, ศกุนตลา แสงสุวรรณ, พรจิรา ไววิ่งรบ, พัจนันท์ ศิริรัตน์มงคล
ระยะเวลา: พฤษภาคม 2565 – พฤษภาคม 2568

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลักดัน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” เป็นนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  2. เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแห่งความสุขของประเทศไทย
  3. เพื่อออกแบบ Coaching และหรือ Mentoring ในการเสริมสมรรถนะและความสุขคนวัยทำงานและเตรียมสมรรถนะความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) นักศึกษาพร้อมเข้าสู่อาชีพและสังคมอย่างเป็นสุข
  4. เพื่อขยายผลการสร้างเสริมสุขภาพมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปสู่เครือข่ายการส่งเสริมสุขภาวะของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน ASEAN University Network – Health Promotion Network (AUN-HPN)
  5. เพื่อสื่อสารและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งแบบอย่างที่ดีเลิศ “มหาวิทยาลัยแห่งความสุขต้นแบบ” สู่สาธารณะในวงกว้าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยแห่งความสุขขนาดใหญ่ (Thailand Happy University Big Data) ที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข และเพื่อให้ประเทศไทยมีฐานข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพชีวิต ขีดความสามารถ และมีความสุข เป็นคนเก่ง งานดี ผลิตภาพสูง
  2. สามารถนำข้อมูลจากการสำรวจรายระยะ ของมหาวิทยาลัยแห่งความสุขไปใช้ในการวางแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย หรือเพื่อการอ้างอิงทางด้านวิชาการ หรือเพื่อนำไปวางเป็นนโยบายของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เป็นแหล่งเผยแพร่สื่อสารภาพรวมรายงาน “มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ในรูปแบบ Data Visualization ได้แบบ Real time

โครงการวิจัยตอบสนองต่อ SDG’s

     SDG’s 3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย  

บทความวิขาการ

ท่านสามารถติดตามอ่านบทความวิชาการได้ที่ https://happythaiuniversity.com/media-article

สื่อประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการได้ที่ https://happythaiuniversity.com/media-poster