Non Communicable Disease (NCD) Risk Factor  Surveillance in Kanchanaburi DSS

Non Communicable Disease (NCD) Risk Factor Surveillance in Kanchanaburi DSS

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อุไรวรรณ คนึงสุขเกษม


นักวิจัย: กุศล สุนทรธาดา

วัตถุประสงค์: