National Survey on Sexual Risk Behaviours and  HIV/AIDS and (ART) Knowledge in Thailand 2006  (NSBS)

National Survey on Sexual Risk Behaviours and HIV/AIDS and (ART) Knowledge in Thailand 2006 (NSBS)

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต, ชาย โพธิสิตา , พิมลพรรณ อิศรภักดี, กัญญา อภิพรชัยสกุล, ปัทมา แย้มเพกา

วัตถุประสงค์: