Evidence for Action: HIV/AIDS Data Hub for Asia and the Pacific to Catalyze Response

Evidence for Action: HIV/AIDS Data Hub for Asia and the Pacific to Catalyze Response

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์


นักวิจัย: ปราโมทย์ ประสาทกุล, ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, Philip Guest, สุรีย์พร พันพึ่ง, ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , จงจิตต์ ฤทธิรงค์

วัตถุประสงค์: