Development of Sociological Indicators for National Social Survey

Development of Sociological Indicators for National Social Survey

ระยะเวลาดำเนินงาน:
สถานะ: เสร็จสิ้นโครงการ
หัวหน้าโครงการ: ปราโมทย์ ประสาทกุล


นักวิจัย: รศรินทร์ เกรย์

วัตถุประสงค์: